ดร. โฆสิต สุวินิจจิต

สถานที่ติดต่อ

๑๑๙ ซ.สุนทรศิริ ถ.ประชาราษฎร์บำเพ็ญ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานครฯ ๑๐๓๑๐

 • บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 
 • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
 • ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน ประจำปี ๒๕๔๘ – ๒๕๔๙ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ ๑๒ สถาบันวิทยาการตลาดทุน 
 • หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง (พตส.) รุ่นที่ ๓ สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง  สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้า การพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ ๖ สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัย หอการค้าไทย 
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ ๔ สถาบันวิทยาการพลังงาน 
 • หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” (นมธ) รุ่นที่ ๖ สถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปธพ.) รุ่นที่ ๓ สถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง (มหานคร) รุ่นที่ ๔ วิทยาลัยพัฒนามหานคร  มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
 • หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง (สวอป.มส.) รุ่นที่ ๗ สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร  ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • หลักสูตรเดอะบอสส์ รุ่นที่ ๑ 
 • หลักสูตรการจัดการธุรกิจนิด้า-ไอเมท (นิด้า-ไอเมท) รุ่นที่ ๔ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 • หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร รุ่นที่ ๔ โรงเรียนกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหารบก 
 • หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพอากาศ รุ่นที่ ๒ กองทัพอากาศ 
 • หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพเรือ รุ่นที่ ๕ กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ 
 • หลักสูตรการเงินเพื่อที่อยู่อาศัยระหว่างประเทศ ณ ศูนย์อสังหาริมทรัพย์วอร์ตั้นมหาวิทยาลัยเพ็นซิลเวเนีย  เมืองฟิลาเดลเฟีย รัฐเพ็นซิลเวเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 • วุฒิบัตรหลักสูตรอบรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์เบญจมาภรณ์ (บ.ม.)  
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)  
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)  
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)  
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ทวีติยาภรณ์ช้างไทย (ท.ช.)  
 • คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 
 • ประธานคณะอนุกรรมการเพื่อศึกษาแนวทางจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์ คณะกรรมการราชทัณฑ์ กระทรวง ยุติธรรม 
 • ประธานคณะทำงานเพื่อศึกษาแนวทางการจัดหาแหล่งทุนในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์และแหล่งทุนเพื่อ ช่วยเหลือผู้พ้นโทษในการประกอบอาชีพหลังพ้นโทษ คณะกรรมการราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกรมคุมประพฤติ 
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยใน คดีอาญา 
 • ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พัฒนาและบูรณาการเครือข่ายภาคประชาชน กระทรวงยุติธรรม ประธานคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนในเมืองในพื้นที่วัด (Green Temple) ผู้ไกล่เกลี่ยตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 • ประธานศูนย์ไกล่เกลี่ยภาคประชาชน เขตสวนหลวง แขวงสวนหลวง 
 • ประธานกลุ่มประสานงานช่วยเหลือประชาชนกรุงเทพ24ชั่วโมง 
 • ประธานกลุ่มแพทย์แผนไทยช่วยไทย
 • ประธานกรรมการ บริษัท มีเดีย ออฟ มีเดียส์ จำกัด (มหาชน)และบริษัทในเครือ 
 • ก่อตั้งและประธานกรรมการ บริษัท สปริง คอร์ปอเรชั่น จำกัด ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท สปริงนิวส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 
 • ประธานกรรมการ บริษัท โซลูชั่น คอนเนอร์ (1998)จำกัด (มหาชน) ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น  จำกัด (มหาชน) 
 • ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) 
 • ประธานกรรมการบริษัท เวทีไท จำกัด 
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
 • กรรมการว่าด้วยการโฆษณา ในคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
 • อนุกรรมการแก้ไขปัญหาการซื้อขายสินค้าและบริการ ผ่านสื่อโฆษณา ในคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
 • กรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
 • ประธานคณะกรรมการสมาคมการค้ากลุ่มบันเทิงและการสื่อสาร สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
 • ที่ปรึกษา ในคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาสมาคมการค้า สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
 • รองประธานคณะกรรมการ Creative Digital Economy สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
 • รองประธานคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาสมาชิก สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
 • กรรมการกลุ่มค้าชายแดนและข้ามแดน สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
 • กรรมการบริหารเครือข่ายร่วมขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ในสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 
 • ประธานอนุกรรมการประสานงานเครือข่ายสื่อสารมวลชน ในคณะกรรมการบริหารเครือข่ายร่วมขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ อุปนายกสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน 
 • ประธานคณะกรรมการด้านประชาสัมพันธ์ สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน 
 • ประธานคณะกรรมการโครงการ Thai-Chinese Young Executive Program สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย จีน 
 • รองประธานกรรมการบริหารด้านวัฒนธรรม สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน 
 • รองประธานคณะกรรมการบริหารกิจการบ้านพี่เมืองน้อง สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย –จีน 
 • กรรมการประสานงานร่วมฝ่ายไทยเพื่อดำเนินโครงการศึกษา สำรวจ และถ่ายทำสารคดีตามรอยเจิ้งเหอในประเทศ ไทย สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน 
 • ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะทำงานบริหารงานประชาสัมพันธ์และการสื่อสารของคณะอนุกรรมการโฆษกการประชาสัมพันธ์และการบริหาร การสื่อสารของสำนักงาน ป.ป.ช. 
 • อนุกรรมการพิจารณารางวัลช่อสะอาด และรางวัลสื่อป้องกันการทุจริต ในคณะกรรมการ ป.ป.ช.
 • คณะทำงานพิจารณารางวัลช่อสะอาดสำหรับบุคคล/องค์กรที่มีผลงานสร้างสรรค์สื่อดีเด่นด้านสนับสนุนและส่งเสริม การป้องกันและปราบปรามการทุจริตสาขาโฆษณาและผลงานประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ในอนุกรรมการพิจารณา รางวัลช่อสะอาด และรางวัลสื่อป้องกันการทุจริต 
 • กรรมการบริหารสมาคมเท่งไฮ้แห่งประเทศไทย 
 • กรรมการบริหารสมาคมตระกูลลิ้มแห่งประเทศไทย 
 • กรรมการสมาคมแห่งสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง 
 • ประธานอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์ สมาคมแห่งสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง  
 • ที่ปรึกษาสมาคมโทรทัศน์ดาวเทียม (ประเทศไทย) 
 • ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมอุตสาหกรรมบันเทิงไทย 
 • กรรมการมูลนิธิช้างแห่งประเทศไทย 
 • รองประธานชมรมคอลัมนิสต์ นักจัดรายการวิทยุและโทรทัศน์ไทย 
 • กรรมการนักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ ๑๑ 
 • อาจารย์พิเศษมหาบัณฑิตและบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 • อาจารย์พิเศษ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 • อาจารย์พิเศษรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการคลัง วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ที่ปรึกษาประธานวุฒิสภา (นายสนิท วรปัญญา) 
 • ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี(นายสมศักดิ์ เทพสุทิน) 
 • ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (ดร.ไตรรงค์ สุวรรณคีรี) 
 • ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายสมศักดิ์ เทพสุทิน) 
 • ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (นายสมศักดิ์ เทพสุทิน) 
 • ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลตรีสนั่น ขจรประศาสน์) 
 • ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายเกียรติชัย ชัยเชาวรัตน์) 
 • ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นางสุดารัตน์ เกยุราพันธ์) 
 • ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์) 
 • ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (ดร.ประวิช รัตนเพียร) 
 • ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม (นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์) 
 • ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายวีระกร คำประกอบ) 
 • ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายอลงกรณ์ พลบุตร) 
 • ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์)
 • ที่ปรึกษารองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สอง (พันเอกอภิวันท์ วิริยะชัย) 
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ 
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
 • นายกสมาคมอุตสาหกรรมบันเทิงไทย 
 • ที่ปรึกษาสมาพันธ์ภาพยนตร์แห่งชาติ 
 • ที่ปรึกษาสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 
 • ที่ปรึกษาคณะกรรมการประชาสัมพันธ์กองทัพอากาศ 
 • ที่ปรึกษาด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
 • กรรมการที่ปรึกษาด้านข่าว และการประชาสัมพันธ์ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งชาติ 
 • กรรมการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแสดงความคิดเห็นและร่วมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
 • ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน สภาผู้แทนราษฎร  (นายไชยา พรหมา) 
 • ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการการพลังงาน สภาผู้แทนราษฎร (นายมนตรี ปาน้อยนนท์) 
 • ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร 
  • (นายสันต์ศักย์ จรูญ งามพิเชษฐ์) 
 • ผู้ชำนาญการประจำคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว สภาผู้แทนราษฎร 
 • ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจำคณะกรรมาธิการท่องเที่ยว วุฒิสภา 
 • ผู้ชำนาญการประจำคณะกรรมาธิการการตำรวจ สภาผู้แทนราษฎร 
 • ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจำคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา 
 • ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจำคณะกรรมาธิการการอุตสาหกรรม สภาผู้แทนราษฎร 
 • ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจำคณะกรรมาธิการการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร 
 • ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจำคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร 
 • ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
 • ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภาผู้แทนราษฎร 
 • ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจำคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ การพาณิชย์และอุตสาหกรรม รัฐสภา 
 • ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจำคณะกรรมาธิการการพลังงาน สภาผู้แทนราษฎร 
 • ที่ปรึกษาองค์การสวนพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 • ที่ปรึกษาคณะกรรมการองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 • ที่ปรึกษาการเคหะแห่งชาติ 
 • กรรมการมูลนิธิเด็กโรคหัวใจ 
 • อนุกรรมการเฉพาะกิจยกร่างกฎหมายเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของคณะกรรมการเทคโนโลยีแห่งชาติ
 • กรรมการที่ปรึกษาในคณะกรรมการและคณะทำงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพงาน กต.ตร.สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
 • กรรมการ กต.ตร.กรุงเทพมหานคร กองบัญชาการตำรวจนครบาล 
 • กรรมการบริหารสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 
 • กรรมการอำนวยการกำหนดนโยบายและแผนพัฒนาการส่งเสริม และเผยแพร่การใช้ภาษาไทยของ ราชบัณฑิตยสถาน 
 • รองประธานคณะทำงานภาคประชาชนเพื่อการมีส่วนร่วมของราชบัณฑิตยสถาน 
 • อนุกรรมการพัฒนาประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา ในคณะกรรมการบริหารสถานี วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา 
 • ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 
 • ที่ปรึกษาสมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย 
 • อนุกรรมการป้องกันการทุจริตด้านสังคมในคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
 • ผู้เชี่ยวชาญประจำตัวสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (คุณอลงกรณ์ พลบุตร) 
 • คณะกรรมการที่ปรึกษา กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๑ 
 • ที่ปรึกษาคณะกรรมการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 • ที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมให้ประชาชน ชุมชน ท้องถิ่นและองค์กรมีส่วนร่วมในกิจการตำรวจ สำนักงานตำรวจ แห่งชาติ 
 • ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ปี ๒๕๕๖ 
 • ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดกรุงเทพมหานคร ปี ๒๕๕๗ 
 • ประกาศเกียรติคุณ เป็นบุคคลที่ได้ทำประโยชน์ให้กับสังคม ของมูลนิธิป้องกันต่อต้านอาชญากรรมและยาเสพติดใน ประเทศไทย ณ วันที่ ๓๑ ม.ค. ๒๕๔๒ 
 • วุฒิบัตร เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม ทรงคุณค่าแก่การยกย่อง วุฒิกิตติมศักดิ์ นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและ สหกรณ์ ระดับสูง ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ วันที่ ๑๗ ก.ย. ๒๕๔๗ 
 • เครื่องหมายตรวจการประมง พร้อมประกาศ เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กรมประมงด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรประมง  ของกรมการประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ วันที่ ๒๑ ก.ย. ๒๕๔๗ 
 • ประกาศนียบัตร เข็มวิทยฐานะ “นักประชาสัมพันธ์” เป็นผู้สร้างชื่อเสียงด้านการประชาสัมพันธ์ไปทั่วประเทศ ในการจัดงาน ประกวดร้องเพลงลูกทุ่งไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ของกรมประชาสัมพันธ์ ณ วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๔๘ 
 • ประกาศเกียรติคุณ เป็นผู้ที่ได้เสียสละเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างเครือข่ายและสนับสนุนงานตำรวจในการป้องกัน ปัญหาอาชญากรรม และรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ของคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการช่วยงานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ณ วันที่ ๑๙ ม.ค.  ๒๕๕๔
 • รับประทานรางวัล “บุคคลสู้ชีวิตดีเด่นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและสนับสนุนคนสู้ชีวิต” จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ  พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ของนิตยสารชีวิตต้องสู้ณ วันที่ ๒๒ ก.ค. ๒๕๕๗ 
 • ประกาศเกียรติคุณ เป็นพ่อดีเด่น ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ของสมาคมส่งเสริมความเจริญของ พระพุทธศาสนา ณ วันที่ ๓๐ พ.ย. ๒๕๕๗ 
 • เกียรติบัตร เป็นบุคคล “คนไทยตัวอย่าง” คนดีต้นแบบสังคมแห่งปี ๒๕๕๗ ของโครงการกิจกรรมรณรงค์การทำความดี ๗๗ จังหวัด ต้นแบบคนดี ใต้ร่มพระบารมีพ่อของแผ่นดิน โดยสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (สว.นท) ณ วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
 • เกียรติบัตร เป็นบุคคลแบบอย่าง คนดี คิดดี สังคมดี ตามรอยพระยุคลบาท รางวัล “พระกินรี” ประจำปี ๒๕๕๘ ของ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานโล่รางวัลพระลัญจกร ญสส. ประดิษฐาน ไว้ประจำโล่รางวัล พระกินรี โดยสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (สว.นท) ณ วันที่  ๒๖ ม.ค. ๒๕๕๘ 
 • เกียรติบัตร เป็นบุคคลแบบอย่าง ผู้บริหารและนักพัฒนาองค์กรดีเด่นแห่งปี รางวัล “สิงห์ทอง” ประจำปี ๒๕๕๘ ของ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานโล่รางวัลพระลัญจกร ญสส. ประดิษฐาน ไว้ประจำโล่รางวัล สิงห์ทอง โดยสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (สว.นท) ณ วันที่  ๒๓ มี.ค. ๒๕๕๘ 
 • ประกาศเกียรติคุณ ในฐานะผู้ดำรงตนอยู่ในคุณธรรมจริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมประพฤติปฏิบัติดี รางวัล  “หนึ่งปณิธานความดี ใต้ร่มพระบารมีแม่ของแผ่นดิน” ประจำปี ๒๕๕๘ ของท่านหญิง (หม่อมเจ้า) มาลินีมงคล ยุคล อมาตยกุล โดยสมาคมสโมสรวัฒนธรรมหญิงในพระบรมราชินูปถัมภ์ ณ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
 • รับรางวัลโล่เกียรติคุณ ในฐานะคนดีที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ มีความ ซื่อสัตย์สุจริตเป็นบุคคลที่มีคุณค่าทางสังคม รางวัล “บุคคลผู้มีคุณธรรมจริยธรรมแห่งปี ” ประจำปี ๒๕๕๘ ของเจ้า พระคุณสมเด็จพระวันรัตน์โดยหนังสือพิมพ์เส้นทางผู้นำ ณ วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๘ 
 • รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “คนดี ศรีอำนวยศิลป์” ผู้ประสบความสำเร็จและสร้างคุณประโยชน์ ในโอกาสครบรอบ ๙๐ ปี  โรงเรียนอำนวยศิลป์พระนคร ณ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙
 • รับรางวัลเข็มเครื่องหมายยุติธรรมธำรง ประจำปี ๒๕๖๔ กระทรวงยุติธรรม